Prvi kongres
Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2015)
sa međunarodnim učešćem

Beograd 01 - 03. mart 2015.

Organizator kongresa
Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Mesto održavanja
Hotel "Crowne Plaza", Beograd, Srbija
Intervju sa Prof. dr Gilbert Habib
Novi alati HFR imidžinga
Vreme održavanja
01 - 03. mart 2015. godine
Kotizacija
100 eura sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti.
Tehnički organizator kongresa
Rubicon travel
www.kongresi.rs
Tel: + 381 11 3981 411, + 381 11 41 41 511