Dnevni Izveštaj 01.03.2015.
dr Ivana Rakočević
dr Ivana Rakočević

Kao prvo volela bih da ukažem na čast i zadovoljstvo da sam jedan od reportera Prvog
kongresa Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije 2015 godine.

Prvog dana kongresa čast da otvori prvu jutarnju sesiju pripala je kardiohirurgu, prof
M Kočici koji nam je predočio anatomske i fiziološke principe funcije leve komore sa posebnim
osvrtom na primenjivost tih principa u svakodnevnoj praksi kardiohirurga. Zatim je usledilo
predavaje dr Jovanović o osnovnim principima i tehnikama procene miokardne mehanike, gde je
posebna pažnja bila usmerena na spackle tracking imidžing sa svim njegovim prednostima i manama.
Prof A Djordjević Dikić je kroz praktične pimere objasnila značaj metoda kvantifikacije miokardne
mehanike u proceni miokardne ishemije i vijablnosti, naglasivši da su za sada strain i strain
rate našli primenu kao komplementarne metode standardnoj stres ehokardiografiji.

Popodnevna sesija počela je predavanjem Doc A. D Ristića koji je ukazao na sve veći značaj
imidžing multimodaliteta, pored standardne ehokardiografije, u dijagnozi i lečenju tamponade srca,
naglasivši da je svakako klinički kontekst bolesnika taj koji odredjuje izbor modaliteta. Kroz
primere iz prakse Ass D. Trifunović nas je provela kroz imiging tehnike primenjive u dijagnostici
miokraditisa i inflamatorne kardiomiopatije. Iako endomiokardna biopsija ostaje zlatni standard
u dijagnostici miokarditisa dr Trifunović je akcenat stavila na primenu NMR kao metode izbora zbog
mogućnosti vizualizacije patološkog suspstrata infamatornog procesa. Tehnike spackle trackig
ehokardiorafije su našle svoje mesto i u ovoj oblasti. Primenu gotovo svih modaliteta imidžinga
(CT, NMR, PET, SPECT ECHO) kao i njihove komplementarnosti u dijagnostici, praćenju efekata terapije
i prognozi srčane insuficijencije, nam je predočio dr Otašević, u tom kontekstu ukazujući i na
eventualnu potrebu za novom subspecijalizacijom kardiovaskularnog imidžinga. Prim dr M Boričić Kostić
je održala jedno sveobuhvatno i detaljno predavanje na temu konstriktvnog perikarditisa, sa posebnim
osvrtom na sve etape u dijagnostici ovog entiteta. Kolege M. Pavlović i D Ilić iz Niša su zatvorili
današnju sesiju vrlo ilustartivno sagledavši prednosti i mane NMR u različitim bolestima perikarda.

Predavanja na temu multimodaliteta kardiovaskularnog imidžinga u hitnoj službi otvorila je
dr T. Stanojlović ukazujući na neophodnost ehokardiografske evaluacije gotovo svih bolesnika sa
akutnim koronarnim sindromom, radi startifikacije rizika, dijagnoze eventualnih mehaničkih
komplikacija AKS ali i zbog njene značajne prediktivne vrednosti. Doc M. Radosavljević Radovanović
je kroz brojne primere slučajeva opisla prednosti i mane svake od imidžing metoda u diferencijalnoj
dijagnozi akutnog bola u grudima. Na značaj ehokardiografije kao suverene metode u dijagnostici,
proceni začajnosti i prognozi valvularnih bolesti ukazala je dr B. Radišić u svom izlaganju.
Dr S. Jovanova iz Makedonije je vrlo slikovito opisla primenu svih ehokardiografskih tehnika u
dijagnozi akutne srčane insuficijencje ali i u ispitivanju njene etiologije.