Dnevni Izveštaj 03.03.2015.
dr Jelena Gavrilović
dr Jelena Gavrilović

Poštovane kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo da kao predstavnik KCB "Bežanijska Kosa"
učestvujem u svojstvu reporter na prvom kongresu Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije koji se
održava od 01-03.03.2015. godine u hotelu "Crowne Plaza" u Beogradu.

Treći, a ujedno i poslednji dan kongresa započet je sesijom o imidžingu u interventnoj
kardiologiji. Posećenost sesije je bila značajna, broj posetilaca 34. Doktor Zoran Perišić,
profesor Univerziteta u Nišu, je ukazao na korisnost primene OCT-a (Optical Coherence Tomography)
u interventnoj kardiologiji i veliku ulogu koju će imati u budućnosti od trenutka kada otpočne
njena široka primena. Izvanredno predavanje o kliničkoj primeni FFR-a je održao docent dr Nikola
Jagić iz Kliničkog centra Kragujevac. Akcenat je bio usmeren na donošenje prave odluke u slučajevima
graničnih vrednosti ovog testa i tome da li se numeričke vrednosti testova mogu široko primenjivati
u kliničkoj praksi. Pomenuta je velika studija FAME 2 u kojoj je učestvovala i naša zemlja, a
zaključak studije je bio da kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris i pozitivnim testom FFR
najbolji efekat ima stentovanje koronarnog krvnog suda. Od ostalih imidžing metoda koje se primenjuju
u svetu i čija bi primena u budućnosti imala veliki značaj u interventnoj kardiologiji u našoj zemlji
su IFR (Instantaneous Wave Free Ratio) i CT-FFR. Dr LJ. Mangovski sa IKVB Dedinje je govorio o
perkutalnom zatvaranju ASD. Veliki značaj u merenju veličine septalnog defekta ima stop flow technique
koja se sprovodi pomoću TEE i radiografskog merenja. Posebno je ukazao na perkutano zatvaranje
postinfarktnog VSD-a kao životno spasavajuće metode.

Druga sesija je preporučena sesija i bila je namenjena ulozi i mogućnostima imidžing metoda u
savremenoj pejsmejker terapiji srčanih oboljenja. Broj posetilaca je bio oko 63. Doktorka Sanja
Đorđević sa KBC Bežanijska kosa je govorila o evoluciji uloge i značaju ehokardiografije za CRT.
Posebnu ulogu ima SEHO za procenu dinamičke asinhronije u selekciji bolesnika za CRT. Dinamička
asinhronija se u miru ne vidi, ali se u naporu registruje. Za CRT rispondere je podjednako važno
prisustvo mehaničke i električne asinhronije. Doktor Ivan Stanković iz KBC Zemun je govorio o novim
mogućnostima ehokardiografije za selekciju bolesnika za CRT koje se još uvek nalaze u eksperimentalnoj
fazi. Za vizuelnu procenu mehaničke asinhronije, pored niske EF (≤35%), je potrebno registrovati
ljuljanje vrha LK (apical rocking) i septalni trzaj (septal flash). Profesor Goran Milašinović iz
pejsmejker centra KCS je ukazao na značaj savremenog hemodinamskog programiranja pejsmejkera uz pomoć
ehokardiografije i savremenih elektronskih algoritama. Tu je istaknut značaj optimizacije AV i VV
intervala pomoću ehokardiografije. Uz pomoć elektronskih algoritama je moguća brza i precizna
optimizacija pejsmejkera.

Treća sesija se odnosila na optimizaciju selekcije bolesnika za plastiku mitralne valvule. Posećenost
je bila oko 58 posetilaca. Doktorka Danijela Trifunović, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu je govorila o osnovnim ehokardiografskim pristupima u odabiru kandidata za rekonstukciju
mitralne valvule. Veoma prezicno i na zanimljiv način je ukazala na anatomiju i fiziologiju mitralne
valvule i MR. Klasična ehokardiografija uz merenje vene kontrakte i PISA metode je važna za odabir i
dalje praćenje bolesnika. Zbog svojih limita 2D TEE se sve više zamenjuje 3D TEE-om. Internacionalni
gost profesor A. Apor iz Budimpešte je detaljno govorila o karakteristikama 3D TEE kod primarne i
sekundarne MR za procenu plastike mitralne valvule. Profesor dr Ljiljana Jovović sa IKVB Dedinje je
ukazala na ehokardiografsku procenu uspešnosti i otkrivanja komplikacije nakon rekonstrukcije mitračne
valvule. U perioperativnom periodu je veoma značajno ehokardiografski vizualizovati ACx koja se pruža
iza zadnjeg kuspisa mitralne valvule, posebno pomoću TEE-e. Jedna od retkih ali veoma značajnih
komplikacija, koja se javlja u 5-10% slučajeva je SAM-pokreti prednjeg mitralnog kuspisa ka septumu u
sistuli LK. Doktor Saša Hinić iz KBC Bežanijska kosa je prezentovao perkutanu intervenciju, upotrebu
klipseva za mitralnu valvulu, to je IIb nivo preporuke kod starih bolesnika koji imaju lošu EF i
procenjenu tešku MI.

ANa četvrtoj sesiji koja je bila preporučena sesija i ujedno veoma posećena imali smo čast da uživamo
u dobrom predavanju internacionalnog tima koji je govorio o 3D ehokardiografiji. Broj posetilaca je bio
oko 61. Najpre je profesor dr Bogdan Popevski iz Bukureše, Rumunija, govorio o twist dinamici LK.
Pažljivo određivanje rotacije i torzije LK, posebno apikalnog dela LK uz pomoć ehokardiografije, ima
važnu ulogu u proceni funkcije i EF LK. Doktorka M.Bervar iz Ljubljane, Slovenija je izvanredno
prezentovala evaluaciju funkcije srca 3D ehokardiografijom. Zbog velikih razlika u proceni volumena LK
kod istog ispitivača kao i između više ispitivača uvedena je 3D ehokardiografija gde se slika dobijena
iz 2D tehnike pomoću određenog softvera obrađuje i izračunava se volumen LK. Značajno mesto 3D
ehokardiogtrafija je dobila za procenu funkcije LK kao i EF-e, gde se u proceni može uneti i vrh LK.
Moguće je odrediti masa LK, regionalne ispade u kontraktilnosti kao i asinhroniju. Često se upoređuje
sa MRI tehnikom. Profesor P.Scislo iz Varšave, Poljska je govorio o odličnoj vizuelizaciji proteza i
ugradnih aparata uz pomoć 3D TEE i 3D TTE kao i patoloških promena na navedenim aparatima što je veoma
značajno u dijagnostici bolesti.

U okviru DICE II i misterija kardiovaskularnog imedžinga prikazani su jako interesantni slučajevi iz
kliničke prakse naših kolega iz Beograda i Sremske Kamenice. Svi prisutni posetioci kongresa su aktivno
učestvovali u diskusiji koja se odnosila na ove nesvakidašnje slučajeve.

Poslednji dana ovog zanimljivog i veoma edukativnog kongresa je uspešno protekao. Ugostili smo veliki
broj domaćih i inostranih predavača koji su na najbolji način uspeli da prenesu svoja znanja i klinička
iskustva. Sadržaj ovog izveštaja je samo delić interesantih i značajnih predavanja koja su se mogla čuti.
Do ponovnog viđenja sledeće godine,

S poštovanjem,
Dr Jelena Gavrilović, klinički lekar
Odeljenje kardiologije
KBC "Bežanijska Kosa"
Autoput bb, Zemun