pracsis 2022
Organizator kongresa/Organization
Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske, Američkim koledžom kardiologa, Odborom za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Akademijom medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Odborom za kardiovaskularne bolesti Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci
American College of Cardiology Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska in cooperation with Cardiology Society of Serbia, Cardiology society of Republic of Srpska, American College of Cardiology, Board of cardiovascular pathology Serbian Academy of Sciences and Arts, School of Medicine University of Belgrade, and Academy of Medical Sciences of the Serbian Medical Society, Board of cardiovascular pathology Academy of Sciences and Arts Republic of Srpska, and School of Medicine University of Banja Luka
Mesto i datum održavanja/Venue and date
Hotel Palisad, Zlatibor, Srbija, 24-26. marta 2022. godine/
Hotel Palisad, Zlatibor, Serbia, 24-26. 03. 2022.
Generalni sponzor PRACSIS 2022 / General sponsor of PRACSIS 2022
Abela Pharm
Zlatni sponzor / Gold sponsor
Hemofarm
Sponzori / Sponsors
Actavis, Alkaloid, Alvogen, Amicus, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chemie, Bosnalijek, Galenika, Hermes, InPharm, Krka, Pfizer, Puls Kardiološki centar, Zentiva
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
“PRaktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2022. (PRACSIS 2022)” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-112/2022-01 od 07.03.2022. godine, pod evidencionim brojem А-1-43/22, akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:/
“PRactical aspects and comparative analysis of ACC/AHA and ESC guidelines In Serbia and Republic of Srpska (PRACSIS 2022)” is accredited as a national congress with international participation by the Serbian Health Council (decision number 153-02-112/2022-01 from 07.03.2022. under the number А-1-43/22) with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 13 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 8 bodova / CME credits
Broj bodova za usmenu prezentaciju / Oral Presentation – 11 bodova / CME credits
Broj bodova za poster prezentaciju /Poster Presentation – 9 bodova / CME credits
Kotizacija/Fee
80 evra (+PDV) za lekare, 40 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare u dinarskoj protiv-vrednosti
(informacije: zivka.milicevic@gmail.com)/
80 € + VAT for doctors, 40 € + VAT for nurses and medical technicians in RSD value
(information: zivka.milicevic@gmail.com)
Rezervacije smeštaja/Accommodation reservation
Rubicon travel, Mirko Levajac
(informacije/information: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540