pracsis 2023
Organizator kongresa/Organization
Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske, Američkim koledžom kardiologa
American College of Cardiology Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska in cooperation with Cardiology Society of Serbia, Cardiology society of Republic of Srpska, American College of Cardiology
Podrška/Support
Odbor za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Odbor za kardiovaskularne bolesti Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Medicinski fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, Kardiološka sekcija Društvo lekara Vojvodine – SLD, Grad Trebinje
Board of cardiovascular pathology Serbian Academy of Sciences and Arts, School of Medicine University of Belgrade, and Academy of Medical Sciences of the Serbian Medical Society, Board of cardiovascular pathology Academy of Sciences and Arts Republic of Srpska, and School of Medicine University of Banja Luka, Medical faculty University Novi Sad, Cardiology section Association of medical doctors Vojvodina SLD, City of Trebinje
Mesto i datum održavanja/Venue and date
Kulturni centar Trebinje, Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2-3. jun 2023. godine/
Cultural Center Trebinje, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, June 2-3. 2023.
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
“PRaktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2023. (PRACSIS 2023)” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan sa sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:/
“PRactical aspects and comparative analysis of ACC/AHA and ESC guidelines In Serbia and Republic of Srpska (PRACSIS 2023)” is accredited by the Serbian Health Council with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 12 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 6 bodova / CME credits
Kotizacija/Fee
100 evra (+PDV) za lekare, 50 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare u dinarskoj protiv-vrednosti
(informacije: zivka.milicevic@gmail.com)/
100 € + VAT for doctors, 50 € + VAT for nurses and medical technicians in RSD value
(information: zivka.milicevic@gmail.com)
Rezervacije smeštaja/Accommodation reservation
Rubicon travel, Mirko Levajac
(informacije/information: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540)