Organizator kongresa/Organization
Udruženje kardiologa Srbije/The cardiology society of Serbia
Mesto i datum održavanja/Venue and date
Hotel Crowne Plaza, Beograd, Srbija, 21-24. oktobar 2021. godine/
Hotel Crowne Plaza, Belgrade, Serbia, 21-24. 10. 2021.
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
“XXIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:/ “XXIII Congress of the Cardiology Society of Serbia” is accredited as a national congress with international participation by the Serbian Health Council with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 13 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 8 bodova / CME credits
Broj bodova za usmenu prezentaciju / Oral Presentation – 11 bodova / CME credits
Broj bodova za poster prezentaciju /Poster Presentation – 9 bodova / CME credits
Kotizacija/Fee
100 € + PDV u dinarskoj protivvrednosti
po srednjem kursu NBS na dan uplate na račun 160-45450-11 Banka Intesa.(informacije: zivka.milicevic@gmail.com)
Kotizacija uključuje: dvogodišnju članarinu u UKS, Članstvo u European Society of Cardiology i KME bodove Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za učešće na Kongresu./
100 € + VAT in RSD value
on the medium exchage rate of NBS on the day of the payment. (information: zivka.milicevic@gmail.com)
The fee includes: two-year membership in CSS, ESC membership and CME credits for participating in the congress.
Registracioni pult / Registration Desk
Hol hotela Crowne Plaza, 21-24. oktobar
Hall of the Hotel Crowne Plaza, October 21-24, 2021