Organizator kongresa/Organization
Udruženje kardiologa Srbije/The cardiology society of Serbia
Mesto i datum održavanja/Venue and date
Hotel Palisad i hotel Mona, Zlatibor, Srbija, 19-22. oktobar 2023. godine/
Hotel Palisad and hotel Mona, Zlatibor, Serbia, 19-22. 10. 2023.
Informacije o akreditaciji kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije /
Accreditation by Serbian Health Council
“XXIV Kongres Udruženja kardiologa Srbije” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-347/2023-1, pod evidencionim brojem A-1-1631/23, akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa sledećim brojem bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:/
“XXIV Congress of the Cardiology Society of Serbia” is accredited as a national congress with international participation by the Serbian Health Council decision number 153-02-347/2023-1 under the number A-1-1631/23 with the following number of CME credits:

Broj bodova za predavače / Lecturers – 13 bodova / CME credits
Broj bodova za pasivno učešće / Participants – 8 bodova / CME credits
Broj bodova za usmenu prezentaciju / Oral Presentation – 11 bodova / CME credits
Broj bodova za poster prezentaciju /Poster Presentation – 9 bodova / CME credits
Kotizacija/Fee
200 € u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) plus 20% PDV/
200 € in RSD value (on the medium exchange rate of NBS on the day of the payment) plus 20% VAT.
(informacije/information: zivka.milicevic@gmail.com)

Kotizacija obezbeđuje istovremeno sledeće:/The fee includes:
  • dvogodišnju članarinu u UKS / two-year membership in CSS
  • Članstvo u European Society of Cardiology / ESC membership
  • KME bodove Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za učešće na Kongresu / CME credits for participating in the congress